INFOLINIA: 801 700 9991 / 33 499 60 002
Szybka pożyczka do 25 000 zł
gotówka w 3 krokach
Wypełnij wniosek online!
Podaj swoje dane

Imię

Nazwisko

Telefon

E-mail

Adres zamieszkaniaerror

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr mieszk.

Czy powyższy adres jest tożsamy z Twoim dowodem osobistym ?

Polityka prywatności »

Pełna treść klauzuli »

Nawet

25 000 zł

Aż do

48 miesięcy

Także na

oświadczenie3

Minimum

formalności

Wstęp
PROFI CREDIT Polska S.A. (dalej zwany "PROFI CREDIT") jest właścicielem serwisu http://www.proficredit.pl a także innych stron w domenie www.proficredit.pl. PROFI CREDIT dba o ochronę prywatności użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z ustaleniami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 101 poz. 926 ze zm.). Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie stron należących do PROFI CREDIT Polska S.A..

Informacje pozyskiwane o użytkowniku
Na stronach PROFI CREDIT umieszczone są formularze kontaktowe. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do PROFI CREDIT Polska S.A. Państwa dane będą przetwarzane przez PROFI CREDIT w celu podjęcia przez PROFI CREDIT na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przygotowaniem dla Państwa oferty i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług PROFI CREDIT. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez PROFI CREDIT wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, ze zm.), oraz podmiotom na rzecz których udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - jeżeli taka zgoda została udzielona.

Zabezpieczenie danych
PROFI CREDIT przedsięwzięło wszelkie możliwe środki i procedury dla ochrony danych osobowych klientów przed wglądem osób trzecich.

Kontakt
Korespondencję w sprawie polityki prywatności prosimy kierować pisemnie na adres: PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, lub telefonicznie pod nr 801 700 999 dla tel. stacjonarnych lub 33 499 60 00 dla tel. komórkowego

Administratorem danych osobowych jest PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez administratora danych oferty pożyczkowej. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Jeśli zechcą Państwo zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail lub odbierania połączeń telefonicznych należy zadzwonić pod nr 801 700 999 dla tel. stacjonarnych lub 33 499 60 00 dla tel. komórkowego.

Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. moich danych osobowych w nim zawartych dla dokonania oceny ryzyka kredytowego, telefonicznej weryfikacji podanych przeze mnie danych dotyczących miejsca zatrudnienia oraz dalszego procesu przygotowania i wysyłki dokumentacji umowy pożyczkowej. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i art.24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 – dalej ustawa) oraz art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zarówno jako konsument i przedsiębiorca upoważniam PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Browarna 2, o numerze NIP 547-215-10-80 do sprawdzenia podanych w niniejszym formularzu informacji, jak również wymiany i przekazywania informacji gospodarczych mnie dotyczących, w tym:

  1. Upoważniam PROFI CREDIT Polska S.A. do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 o ujawnienie informacji gospodarczych o moich wymagalnych, niespłaconych zobowiązaniach;
  2. Wyrażam zgodę na przekazanie przez PROFI CREDIT Polska S.A. do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wymagalnych zobowiązań;
  3. Upoważniam PROFI CREDIT Polska S.A. do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich bezterminowego upoważnienia do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) w przypadku konsumentów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) w przypadku przedsiębiorców lub braku danych o takim zadłużeniu, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A z siedzibą w Warszawie spółce PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

W ramach procesu wnioskowania drogą elektroniczną o weryfikację zdolności kredytowej wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) celem potwierdzenia tożsamości oraz umożliwienia pożyczkodawcy weryfikacji miejsca zameldowania lub zamieszkania wnioskodawcy. Przelew weryfikacyjny podlega automatycznemu niezwłocznemu zwrotowi na rachunek bankowy, z którego został wysłany, niezależnie od wyniku weryfikacji zdolności kredytowej. Przelew powinien zostać wykonany z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest wnioskodawca na rachunek bankowy pożyczkodawcy wskazany w formularzu online. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, danych osobowych zawartych w przelewie dla celów weryfikacji zdolności kredytowej oraz realizacji przelewu zwrotnego. W przypadku braku wyrażenia powyższej zgody, prosimy o nie dokonywanie przelewu. W przypadku braku dokonania przelewu lub nie otrzymania wraz z otrzymanym przelewem informacji o adresie zamieszkania lub zameldowania wnioskodawcy, proces weryfikacji zdolności kredytowej nie będzie mógł zostać ukończony. W przypadku gdy proces weryfikacji zdolności kredytowej nie będzie mógł zostać ukończony ze względu na wskazane powody, dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) zostaną automatycznie przekazane Doradcy Finansowemu pożyczkodawcy, który podejmie próbę skontaktowania się z wnioskodawcą drogą telefoniczną. Pożyczkodawca informuje wnioskodawcę o wyniku weryfikacji zdolności kredytowej lub braku możliwości przeprowadzenia weryfikacji poprzez: wyświetlenie komunikatu na stronie internetowej, której integralną częścią jest formularz elektroniczny, wysłanie komunikatu na adres email oraz wysłanie wiadomości sms na numer telefonu klienta zadeklarowany przez niego w ramach wypełniania formularza elektronicznego.